24 / 7 Tacaíocht do Chustaiméirí

24 / 7 Tacaíocht do Chustaiméirí

Téarmaí agus Coinníollacha

Téarmaí & Coinníollacha

Éascaíonn ár suíomh do rochtain ar mheasúnú cliniciúil ar líne chun críche oidis phríobháideacha a eisiúint agus cógais a sholáthar (“Leigheasanna Forordaithe") duit.

Rialaíonn na Téarmaí seo freisin úinéireacht agus úsáid aon ábhar, doiciméadú, agus cearta maoine intleachtúla a bhaineann linne nó aon cheann dár gcomhpháirtithe (“ábhar").

Léigh na Téarmaí seo go cúramach le do thoil agus cinntigh go dtuigeann tú iad. Sula ndéanann tú ordú do Tháirgí (lena n-áirítear Leigheasra Forordaithe) nó Seirbhísí ar ár láithreán (“Ordú“), iarrfar ort aontú leis na Téarmaí seo. Má dhiúltaíonn tú glacadh leis na Téarmaí seo, ní bheidh cead agat Táirgí nó Seirbhísí a ordú ónár suíomh.

 1. Eolas fúinn
  1. Oibrímid le soláthraithe tríú páirtí roghnaithe (“Associates“), lena n-áirítear lia-chleachtóirí ginearálta cláraithe (“Dochtúirí Teaghlaigh“) agus cógaiseoirí (“Cógaiseoirí“), atá freagrach as na Táirgí agus/nó Seirbhísí a sholáthar tríd ár suíomh de réir a dtéarmaí agus a gcoinníollacha féin. Ba cheart duit na téarmaí agus coinníollacha sin a athbhreithniú agus glacadh leo sula ndéanann tú Ordú do Tháirgí nó do Sheirbhísí.
 2. Teagmháil a dhéanamh linn
  1. Is é an bealach is éasca chun teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn freisin ar an teileafón. Cuir d’uimhir ordaithe nó sonraí cuntais san áireamh le cabhrú linn tú a aithint.
  2. I gcás ina ndéantar tagairt sna Téarmaí seo do chumarsáid a bheith á déanamh i scríbhinn, glacfar leis go n-áireofar leis sin cumarsáid a rinneamar nó Comhlach ar bith trí mheán na teachtaireachta ar an scáileán, an fógra, an phras-réimse, nó cumarsáid nó faisnéis eile a chuirtear ar fáil duit trínár láithreán. nó trí ríomhphost ag baint úsáide as seoladh ríomhphoist, a sholáthair tú dúinn chun cumarsáid a dhéanamh leat. Ní bheidh feidhm ag forálacha an chlásail seo maidir leis na ceanglais maidir le seirbheáil aon doiciméad in imeachtaí dlíthiúla.
 3. Cumarsáid agus slándáil
  1. Trí ghlacadh leis na Téarmaí seo, tá tú ag déanamh cumarsáide linn go leictreonach agus, agus é sin á dhéanamh agat, meastar go bhfuil tú toiliú le cumarsáid a fháil uainn nó lenár gComhlaigh go leictreonach. Áirítear le cumarsáid leictreonach, ach níl siad teoranta, do ríomhphoist, fógraí, foláirimh, leideanna, nochtadh, agus réimsí faisnéise nó faisnéis eile a chuirtear ar fáil tríd ár láithreán. Aontaíonn tú gur leor aon chumarsáid leictreonach a thugaimid duit chun aon cheanglas dlíthiúil a shásamh go ndéanfar cumarsáid den sórt sin chugat i scríbhinn.
  2. Má roghnaíonn tú, nó má chuirtear ar fáil duit, cód aitheantais úsáideora, pasfhocal, nó aon phíosa faisnéise eile mar chuid dár nósanna imeachta slándála, ní mór duit an fhaisnéis sin a láimhseáil mar fhaisnéis rúnda. Níl cead agat é a nochtadh d’aon tríú páirtí.
  3. Tá sé de cheart againn aon chód aitheantais úsáideora nó pasfhocal a dhíchumasú, cibé acu atá roghnaithe agat nó leithdháilte againn, ag am ar bith, más rud é inár dtuairim réasúnta gur theip ort cloí le haon cheann de na Téarmaí seo.
  4. Má tá a fhios agat nó má tá amhras ort go bhfuil do chód aitheantais úsáideora nó pasfhocal ar eolas ag aon duine eile seachas tusa, ní mór duit é sin a chur in iúl dúinn go pras ag [ríomhphost faoi chosaint].
 4. Conas a úsáidimid do chuid faisnéise pearsanta
  1. Tá úsáid do chuid faisnéise pearsanta faoi réir ár mBeartas Príobháideachta agus Fianán. Cinntigh le do thoil go bhfuil ár bPolasaí Príobháideachta agus Fianán léite agat agus gur thuig tú iad sula ndéanann tú d’ordú.
  2. Ní úsáidfimid aon chuid de do chuid faisnéise pearsanta chun aon chríche seachas na cinn atá laistigh dár mBeartas Príobháideachta agus Fianán agus mar atá leagtha amach thíos.
  3. Úsáidfimid an fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú dúinn chun:
   1. d’aitheantas a fhíorú ag baint úsáide as seirbhís Onfido; Rud nach gcuireann isteach ar do rátáil chreidmheasa
   2. a chumasú do Chomhlaigh Táirgí agus/nó Seirbhísí a sholáthar duit;
   3. íocaíochtaí agus aisíocaíochtaí a éascú do Tháirgí agus/nó Seirbhísí;
   4. feabhas agus feabhas a chur ar cháilíocht na dTáirgí agus/nó na Seirbhísí a sholáthraímid;
   5. cloí le hiarrataí a dhéanann comhlachtaí rialála agus/nó mar a cheanglaítear a mhalairt de réir dlí;
   6. faisnéis ábhartha a sholáthar do do sholáthraithe cúram sláinte rialta; agus/nó
   7. chun calaois agus/nó cionta coiriúla ábhartha eile a chosc.
  4. Bainimid úsáid as seirbhísí fíoraithe céannachta chun do shonraí a sheiceáil, a dhéantar a sheiceáil i gcoinne foinsí iolracha, lena n-áirítear an rolla toghcháin agus gníomhaireachtaí teistiméireachta creidmheasa. Trí aontú leis na Téarmaí seo, tá tú ag tabhairt cead dúinn na seiceálacha seo a dhéanamh. Mura féidir linn d’aitheantas a fhíorú ag baint úsáide as na seiceálacha seo, rachaimid i dteagmháil leat ag iarraidh fianaise bhreise ar d’aitheantas.
  5. Tugann tú do thoiliú maidir le faisnéis fút féin, faoi do shláinte agus faoi do chógais reatha lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta don fhaisnéis a nochtann tú mar chuid den mheasúnú cliniciúil ar líne a bheidh le féachaint agus le malartú idir sinne agus ár bhfostaithe agus Comhlaigh chun na críche sin. táirgí agus/nó seirbhísí a sholáthar duit.

Fionraí agus Foirceannadh

Déanfaimid cinneadh, de réir ár rogha féin, cibé an ndearnadh sárú ar an mbeartas úsáide inghlactha seo trí úsáid a bhaint as ár suíomh. Nuair a sháraítear an polasaí seo, féadfaimid cibé beart a mheasaimid a bheith cuí.

Sárú ábhartha ar théarmaí úsáide an tsuímh Ghréasáin ar a gceadaítear duit ár láithreán a úsáid is ea mainneachtain an polasaí úsáide inghlactha seo a chomhlíonadh, agus d’fhéadfadh go ndéanfaimid gach ceann nó aon cheann de na bearta seo a leanas dá bharr:

 • do cheart chun ár suíomh a úsáid a tharraingt siar láithreach, sealadach nó buan;
 • baint láithreach, sealadach nó buan aon Ranníocaíocht a d'uaslódáil tú chuig ár láithreán;
 • rabhadh a thabhairt duit;
 • imeachtaí dlí i do choinne chun na costais go léir a aisíoc ar bhonn slánaíochta (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, costais réasúnacha riaracháin agus dlí) a eascraíonn as an sárú;
 • caingean dlí breise i do choinne; agus/nó
 • faisnéis den sórt sin a nochtadh d’údaráis forghníomhaithe an dlí de réir mar is dóigh linn go réasúnta atá riachtanach, nó mar a éilíonn an dlí.

Eisiaaimid dliteanas as gníomhartha a dhéantar mar fhreagra ar sháruithe ar an mbeartas úsáide inghlactha seo. Níl na freagraí a gcuirtear síos orthu sa pholasaí seo teoranta, agus féadfaimid aon bheart eile a mheasaimid a bheith cuí.

Ní féidir leat ábhar an leathanaigh seo a chóipeáil